สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล, คำนำหน้าชื่อ ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

เบอร์โทร. 02-257-7159 กด 3 หรือ E-mail : online@inet.co.th

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันและเวลาราชการ    
2. คำถาม : กรณีทีผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด (นอกเหนือจากบัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล, คำนำหน้าชื่อ) จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร  พร้อมลงชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า ยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์  2562  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  https://koratpao.thaijobjob.com หรือ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา http://koratpao.go.th   แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด    
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์  2562  ภายในเวลาทำการธนาคาร (วันพฤพัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ ปิดรับชำระค่าสมัครเวลา 16.30 น.) และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรร
ค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งประเภททั่วพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งประเภททั่วพนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

เมื่อสมัครและได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้เมื่อไร
คำตอบ : กำหนดเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนถูกต้อง สามารถเข้าไปตรวจและพิมพ์ใบสมัครได้ หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันสรรหาและเลือกสรร ทางเว็บไซต์ https://koratpao.thaijobjob.com
7. คำถาม :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันสรรหาและเลือกสรร  https://koratpao.thaijobjob.com
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัคร และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :  ติดต่อได้ที่  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ ถนนโพธิ์กลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 30000  โทรศัพท์ : 044-251202
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสรรหาและเลือกสรรเช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.