ประชาสัมพันธ์

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และภาคการทดสอบปฏิบัติ ประเภทจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และภาคการทดสอบปฏิบัติ ประเภทจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ข. ระเบียบและวิธีการเลือกสรร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ค. ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา